Nederzand Projectmanagement BV

Geertjesgolf

In april 2012 is er in Winssen en Deest huis-aan-huis een projectbrochure bezorgd waarin in het kort uitleg wordt gegeven over het Zandwin- en herinrichtingsprokect Geertjesgolf . Door middel van onderstaande link kunt u deze projectbrochure downloaden.

Brochure Geertjesgolf

Ook is er op 16 april 2012 een, goed bezochte, informatieavond gehouden in De Paulus te Winssen. Tijdens deze avond is er een nadere toelichting gegeven op diverse aspecten van het plan. Daarnaast is uitleg gegeven over de te volgen procedures (bestemmingsplannen en vergunningen). Aangegeven werd toen dat deze procedures in het najaar van 2012 zouden aanvangen.

Start terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplannen en ontwerp-beschikkingen

Op 12 december 2012 is in de Staatscourant, De Koerier en De Waalkanter een kennisgeving geplaatst, waarmee de start van de diverse procedures werd aangekondigd. Door middel van onderstaande link kunt u de kennisgeving uit de Staatscourant downloaden.

Kennisgeving Staatscourant

Concreet betekent dit dat op de gemeentehuizen van Beuningen en Druten, Het Provinciehuis in Arnhem en het kantoor van het Waterschap Rivierenland in Tiel gedurende de periode van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 de volgende stukken ter inzage lagen:

  • Ontwerpbestemmingsplan Geertjesgolf en Voorhaven (gemeente Beuningen)
  • Ontwerpbestemmingsplan Voorhaven Geertjesgolf (gemeente Druten)
  • Ontwerp-ontgrondingsvergunning
  • Ontwerp-watervergunning
  • Ontwerp-natuurbeschermingsvergunning
  • Ontwerp-omgevingsvergunning
  • Inclusief de onderliggende aanvragen en bijlagen (MER, onderzoeksrapporten, tekeningen etc.).

Deze stukken zijn ook digitaal in te zien op:

www.coordinatiegelderland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens deze periode van 6 weken werd er in het Trefpunt te Deest op 14 januari 2013 een inloopavond gehouden.