Nederzand Projectmanagement BV

Beleid delfstoffenwinning

In 2003 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat kenbaar gemaakt de regierol van het Rijk inzake ontgrondingen te willen afbouwen en geen Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen (SOD) meer te zullen uitbrengen. Concreet betekende dit dat het systeem van taakstellingen in 2008 is beëindigd. Het ontwikkelen van zandwinprojecten wordt vanaf dat moment overgelaten aan de afstemming van vraag en aanbod tussen de markt en de lagere overheden.

Nota Ruimte

In de in het voorjaar 2004 door het kabinet vastgestelde Nota Ruimte, die het nationale ruimtelijk beleid vastlegt voor de komende 15 jaar, is de volgende passage opgenomen:

"Voor een goede overgang naar meer marktwerking is het noodzakelijk dat reeds in voorbereiding zijnde projecten voor de winning van beton- en metselzand zo spoedig mogelijk in uitvoering worden gebracht. In dit verband is met name van belang dat de Gelderse projecten 'Geertjesgolf' en 'Over de Maas' in de geplande omvang en onder de met het Rijk afgesproken voorwaarden doorgang vinden."

Maatschappelijke doelen en wensen

Naast deze kwantitatieve doelstelling wordt een duidelijke link gelegd met de nieuwe visie op de rol en functie van delfstoffenwinning ten opzichte van maatschappelijke doelen en wensen, getuige de volgende passages:

  • Het ontgrondend bedrijfsleven moet zich richten op goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen.
  • Winning van bouwgrondstoffen moet, waar mogelijk, multifunctioneel zijn.
  • Gebruik de kansen die ontgrondingen bieden voor het realiseren van andere gewenste maatschappelijke functies, zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan het water, waterbeheer, enzovoort.

Kortom, de Nota Ruimte daagt het bedrijfsleven uit met maatschappelijk gewenste zandwinprojecten te komen, die de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verhogen.