Nederzand Projectmanagement BV

Over de Maas

De basis voor het project Over de Maas is gelegen in het schrappen van het grootschalige binnendijkse industriezandwinproject F3b (Watergoed) te Maasbommel. Op basis van een advies van een breed samengestelde Klankbordgroep hebben de gemeente West Maas en Waal en de Provincie Gelderland eind 2002 de uiterwaardlocatie Over de Maas te Alphen aangewezen als meest kansrijke alternatieve deellocatie voor de winning van beton- en metselzand.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 277 hectare en is gelegen in de gemeente West Maas en Waal. Het omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als "Over de Maas". Daarnaast maakt ook de zogenaamde Moleneindsche Waard of Zaaiwaard bij Alphen deel uit van het plangebied. Het gebied was hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch productiegebied en wordt doorsneden door de Veerweg naar Lith. De stuw bij Lith verdeelt de Maas in een bovenstrooms gelegen stuwpand en de benedenstrooms gelegen ongestuwde Getijdenmaas. Het peilverschil bedraagt gemiddeld ruim 4 meter. De stuw ligt halverwege het projectgebied.

Het project Over de Maas kent twee belangrijke hoofddoelstellingen:

  • de winning van minimaal 15 miljoen ton industriezand
  • de ontwikkeling van minimaal 140 ha nieuwe riviergebonden natuur

Daarnaast is sprake van de volgende nevendoelstellingen:

  • rivierverruiming ten behoeve van verbetering hoogwaterveiligheid
  • extensief recreatieve openstelling van het gebied
  • het voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting

Het opgestelde plan voorziet ruimschoots in deze doelstellingen. Zo'n 200 hectare nieuwe natuur wordt gerealiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de getijdenwerking in de rivier. Het plan heeft een m.e.r.-procedure doorlopen en vervolgens zijn de vergunningen verleend en is het bestemmingsplan gewijzigd. In januari 2010 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de vorm van het afgraven van de klei en vervolgens is in september 2010 gestart met de zandwinning. Vooruitlopend op de zandwinning zijn reeds in de zomer van 2010 de eerste delen van het plangebied in overleg met omwonen den heringericht en ingeplant.

Meer informatie vindt u op de website Over de Maas.