Nederzand Projectmanagement BV

Kraaijenbergse Plassen

Het project Kraaijenbergse Plassen is een zandwin- en herinrichtingsproject in de gemeente Cuijk, gelegen ten westen van Rijksweg A73 tussen de dorpen Linden, Gassel en Beers. In de Kraaijenbergse Plassen wordt voornamelijk beton- en metselzand gewonnen voor de landelijke markt.

In de Kraaijenbergse Plassen wordt al vanaf 1970 beton- en metselzand, zand voor andere doeleinden, grind en klei geproduceerd door Smals Bouwgrondstoffen BV. Vanaf eind jaren negentig, vergelijkbaar met de locatie Heeswijkse Kampen, wordt er ook door andere zandwinners geproduceerd. In 2008 is de grote plas heringericht en opgeleverd. Momenteel wordt door Smals nog specie geproduceerd die van elders wordt aangevoerd en wordt de herinrichting van andere gebiedsdelen afgerond.

Natuurontwikkeling

In grote delen van projectgebied Kraaijenbergse Plassen gaan natuur en landbouw samen. Daarnaast is een groot gedeelte bestemd voor natuurontwikkeling. In de meest westelijke hoek van het projectgebied (fase 5) is door de aanleg van een dam een afgesloten plas ontstaan. Deze plas en de directe omgeving vormen daar een rustgebied waarin de natuur zich vrij kan ontwikkelen. Het gebied ten zuiden van Linden combineert nieuwe natuur met mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Hier zijn onder andere wandelpaden, fietspaden en een ijsbaan aangelegd (fase 7).

Dassentunnels en dassenburchten

Ook het gebied ten westen van de huidige zandwinplas krijgt een natuurfunctie, met eilandjes voor de drassige oever. De aanleg van circa achttien kilometer heggen, zes dassentunnels en enkele locaties voor dassenburchten maken onderdeel uit van het project. Hiermee wordt met name voor dassen een interessante en veilige leefomgeving gecreëerd.

Recreatieve ontwikkeling

Het deel van het projectgebied ten oosten van de A73 (fase 1) heeft een gemengde bestemming gekregen. Naast aanlegplaatsen voor woonboten is er een jachthaven. Er is met name ruimte voor recreatie in fasen 2 en 3. Een van de plassen (fase 4) wordt benut als depotruimte voor grind ten behoeve van de walinstallatie van Smals, maar kan ook nu al worden gebruikt voor (water)recreatie. Over de concrete inrichting van het aan de zuidzijde gelegen gebied Dommelsvoort vindt nog overleg plaats. De voorlopige plannen die in de komende jaren nader vorm zullen krijgen, spitsen zich toe op de grootschalige recreatieve ontwikkeling van dit deel van het projectgebied.

Milieu Effect Rapportage

Een belangrijk onderdeel van het project is de Milieu Effect Rapportage. Uniek hierbij is dat de effecten permanent worden gemeten en waar nodig bijgestuurd. Om de twee à drie jaar worden de gemeten effecten en de genomen maatregelen gerapporteerd in de evaluatie van de Milieu Effect Rapportage. Het reeds ingerichte gedeelte van de Kraaijenbergse Plassen wordt in deze evaluatie in het kort omschreven als "een gebied dat door de ontgronding en de daarmee gepaard gaande inrichtings- en beheermaatregelen een belangrijke meerwaarde heeft gekregen."