Nederzand Projectmanagement BV

Geertjesgolf

In de omgeving van de kernen Deest en Winssen wordt de komende jaren het zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf gerealiseerd. Gedurende een periode van 15 jaar wordt in dit gebied zand (beton- en metselzand en ophoogzand) en grind gewonnen voor de bouwgrondstoffenvoorziening en wordt het gebied vervolgens ingericht voor natuur en kleinschalige recreatie.

Het project bestaat uit drie deellocaties zoals op de afbeelding hiernaast is weergegeven:

  • De binnendijkse gelegen winlocatie ten zuiden van de kern Winssen. Door de winning ontstaat aan weerszijden van de Betenlaan een plas, de zogenaamde Oostplas en Westplas.
  • De transportzone. Via een transportband van bijna 2 km lengte, die met een tunnel de Van Heemstraweg zal kruisen, wordt het ontwaterde en ongesorteerde zand en grind afgevoerd richting de rivier de Waal.
  • De Voorhaven. Deze wordt speciaal voor de verwerking en scheepsbelading van het gewonnen zand en grind aangelegd in de uiterwaarden van de Waal, ten oosten van Deest. Tussen de Voorhaven en de dijk wordt een hoogwatervrij terrein gerealiseerd.

Stand van zaken

Op 8 juni 2016 zijn alle vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplannen die nodig zijn voor het project onherroepelijk geworden. Sindsdien zijn er nog diverse onderzoeken uitgevoerd (milieukundig, archeologie ect.) en zijn er nulopnames gemaakt van alle woningen in een straal van 250m rondom de Voorhaven en de Westplas. Aannemingsbedrijf J. den Boer BV uit Lienden heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het grondwerk (in hoofdzaak het afgraven, afvoeren en verwerken van 3,7 miljoen m3 afdekkende klei en het zandwingereed maken van het terrein). Deze werkzaamheden zijn vanaf 21 augustus 2017 van start gegaan.

Meer informatie vindt u op de website Geertjesgolf.